无量寿经教读网
标题

注音


wén

shì


shí

zài
wáng
shè
chéng

shé

shān
zhōng
qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rénqiè

shèng

shén
tōng
míng
yuē

zūn
zhě
jiāo
chén


zūn
zhě
shèzūn
zhě


jiān
lián

zūn
zhě
jiā
shè

zūn
zhě
ē
nán
děng

ér
wéi
shàng
shǒu

yòu
yǒu

xiánwén
shū
shī


xiàn
jié
zhōng

qièjiē
lái

huì

yòu
xián

děng
shí
liù
zhèng
shì

suǒ
wèi
shàn

wéihuì
biàn
cáiguān

zhùshén
tōng
huāguāng
yīngbǎo
chuángzhì
shàng
gēnxìn
huìyuàn
huìxiāng
xiàngbǎo
yīngzhōng
zhùzhì
xíngxiè
tuōér
wéi
shàng
shǒu

xián
gòng
zūn
xiū

xián

shì
zhī

liàng
xíng
yuàn

ān
zhù

qiè
gōng


zhōng

yóu

shí
fāng

xíng
quán
fāng
biàn
便
zàng

jiū
jìng

àn

yuàn


liàng
shì
jiè
chéng
děng
zhèng
jué

shě
dōu
shuài

jiàng
wáng
gōng


wèi
chū
jiā


xíng
xué
dào

zuò

shì
xiàn

shùn
shì
jiāndìng
huì


xiáng


yuàn


wēi
miào


chéng
zuì
zhèng
jué

tiān
rén
guī
yǎng

qǐng
zhuǎn

lún

cháng


yīn

jué
zhū
shì
jiān


fán
nǎo
chéng

huài
zhū

qiàn


zhuó
gòu


xiǎn
míng
qīng
bái

tiáo
zhòng
shēng

xuān
miào


zhù
gōng


shì

tián


zhū

yào
jiù
liáo
sān


shēng
guàn
dǐng
jiē

shòu
wéi
jiàozuò
ē
shé


cháng

xiāng
yìng

biān
zhū
xíng

chéng
shúbiān
shàn
gēn


liàng
zhū

xián
gòng

niàn

zhū

chà
zhōng

jiē
néng
shì
xiàn


shàn
huàn
shī

xiàn
zhòng

xiàngxiàng
zhòng

shí

zhū
p ú

shì

tōng
zhū

xìng


zhòng
shēng
xiàng

gòng
yǎng
zhū


kāi
dǎo
qún
shēng

huà
xiàn

shēn

yóu

diàn
guāng

liè

jiàn
wǎng

jiě
zhū
chán


yuǎn
chāo
shēng
wén

zhī
kōng

xiàng

yuàn

mén

shàn

fāng
biàn
便

xiǎn
shì
sān
shèngzhōng
xià

ér
xiàn
miè
shēng

miè
zhū
sān


qi è
tuó
luó

mén

suí
shí


huá
yán
sān
mèizǒng
chí
bǎi
qiān
sān
mèi

zhù
shēn
chán
dìng
liàng
zhū
niàn
qǐng

biàn
yóu

qiè

bi àn
cái

zhù

xián
hèng

shàn
néng
fēn
bié
zhòng
shēng

yán

kāi
huà
xiǎn
shì
zhēn
shí
zhī


chāo
guò
shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu


xīn
cháng

zhù

shì
zhī
dàoqiè
wàn


suí


zài

wéi
zhū
shù
lèi

zuò

qǐng
zhī
yǒu

shòu
chí

lái
shèn
shēn

zàngzhǒng
xìng
cháng
shǐ
使

jué

xīng

bēi

mǐn
yǒu
qíng

yǎn

biàn

shòu

yǎn


è


kāi
shàn
m én


zhū
zhòng
shēng

shì
ruòzhěng
jiē


àn


huò
zhū


liàng
gōng


zhì
huì
shèng
míngshì
děng
zhū

liàng

biān


shí
lái


yòu
yǒu

qiū


bǎi
rén

qīng
xìn
shì

qiān
rén

qīng
xìn


bǎi
rén


jiè
tiān


jiè
tiān

zhū
tiān
fàn
zhòng


gòng

huì

ěr
shí
shì
zūn

wēi
guāng
róng
jīn


yòu

míng
jìng

yǐng
chàng
biǎo


xiàn

guāng
míng

shù
qiān
bǎi
biàn

zūn
zhě
ē
nán
wé i

jīn

shì
zūn


shēn
zhū
gēn

yuè

qīng
jìng

guāng
yán
wēi
wēi

bǎo
chà
zhuāng
yán

cóng


lái

suǒ
wèi
céng
jiànzhān
yǎng

shēng

yǒu
xīn


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yán

shì
zūn
jīn
dìng

zhù
zhù
zhū

suǒ
zhù
dǎo
shī
zhī
xíng

zuì
shèng
zhī
dào


lái
xiàn
zài


xiāng
niàn

wéi
niàn
guò

wèi
lái
zhūwéi
niàn
xiàn
zài

fāng
zhū

wēi
shén
xiǎn
yào
耀

guāng
ruì
shū
miào
nǎi
ěr

yuàn
wéi
xuān
shuō


shì
shì
zūn

gào
ē
nán
yán

shàn
zāi
shàn
zāi


wèi
āi
mǐn

yào
zhū
zhòng
shēng


néng
wèn

shì
wēi
miào
zhījīn

wèn

shèng

gòng
yǎng

tiān
xià
ē
luó
hàn


zhīshī
lěi
jié

zhū
tiān
rén
mín

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi

gōng

bǎi
qiān
wàn
bèi

dāng
lái
zhū
tiān
rén
mín


qiè
hán
líng

jiē
yīn

wèn
ér


tuō


ē
nán


lái


jìn

bēi

jīn
āi
sān
jiè

suǒ

chū
xīng

shì

guāng
chǎn
dào
jiào


zhěng
qún
méng

huì

zhēn
shí
zhī


nán
zhí
nán
jiàn


yōu
tán
huā


yǒu
chū
xiàn


jīn
suǒ
wèn

duō
suǒ
ráo


ē
nán
dāng
zhī


lái
zhèng
jué


zhì
nán
liáng


yǒu
zhàng
ài

néng

niàn
qǐng

zhù

liàng

亿
jié

shēn

zhū
gēn


yǒu
zēng
jiǎn

suǒ

zhělái
dìng
huì

jiù
chàng

qiè


ér

zuì
shèng

zài


ē
nán

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wéi


fēn
bié
jiě
shuō


gào
ē
nán

guò


liàng


yāng
shù
jié

yǒu

chū
shì

míng
shì
jiān

zài
wáng

lái

yìng
gòng

děng
zhèng
jué

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

diào

zhàng
fu

tiān
rén
shī


shì
zūn

zài
shì
jiào
shòu

shí
èr
jié

shí
wéi
zhū
tiān

shì
rén
mín
shuō
jīng
jiǎng
dào

yǒu

guó
zhǔ
míng
shì
ráo
wáng

wén

shuō


huān

kāi
jiě

xún


shàng
zhēn
zhèng
dàoguó
juān
wáng

xíng
zuò
shā
mén

hào
yuē

zàng

xiū


dào

gāo
cái
yǒng
zhé


shì
chāo


xìn
jiě
míngjiēyòu
yǒu
shū
shèng
xíng
yuàn


niàn
huì


zēng
shàng

xīn

jiān


dòng

xiū
xíng
jīng
jìn


néng

zhě

wǎng


suǒ

dǐng

cháng
guì

xiàng


zhǎngqié
tuō
zànguǎng
广

yuàn

sòng
yuē


lái
wēi
miào

duān
yán

qiè
shì
jiān

yǒu
děng
guāng
míng

liàng
zhào
shí
fāng

yuè
huǒ
zhū
jiē

yào
shì
zūn
néng
yǎn

yīn
shēng
yǒu
qíng


suí
lèi
jiě
yòu
néng
xiàn

miào

shēn

shǐ
使
zhòng
shēng
suí
lèi
jiàn
yuànqīng
jìng
shēng

yīnbiān
jiè
xuān
yáng
jiè
dìng
jīng
jìn
mén
tōng

shèn
shēn
wēi
miào

zhì
huì
guǎng
广

shēn

hǎi
nèi
xīn
qīng
jìng
jué
chén
láo
chāo
guò

biān
è

mén

dào


jiū
jìng
àn

míng
tān
chēn
jiē
yǒng

huò
jìn
guò
wáng
sān
mèiguò


liàng

wéi

qún
shēng

dǎo
shī
néng
jiù

qiè
zhū
shì
jiān
shēng
lǎo
bìng

zhòng

nǎo
cháng
xíng

shī

jiè
rěn
jīng
jìn
dìng
huì
liù

luó
wèi

yǒu
qíng
lìng
zhī
zhě
shǐ
使
chéng

jiǎ
lìng
gòng
yǎng
héng
shā
shèng


jiān
yǒng
qiú
zhèng
jué
yuàn
dāng
ān
zhù
sān


héng
fàng
guāng
míng
zhào

qiè
gǎn

guǎng
广

qīng
jìng

shū
shèng
zhuāng
yán

děng
lún
lún
huí
zhū

zhòng
shēng
lèi

shēng

chà
shòu
ān

cháng
yùn

xīn

yǒu
qíng

jìn

biān

zhòng
shēng

xíng
jué
dìng
jiān


wéi

shèng
zhì
néng
zhèng
zhī
zòng
shǐ
使
shēn
zhǐ
zhū

zhōng

shì
yuàn
xīn
yǒng

tuì
退

zàng

qiū
shuō
ér
bái

yán


jīn
wéi


dào
shàng
zhèng
jué
zhī
xīn


yuàn
zuòlìngyuàn

wéi

guǎng
广
xuān
jīngdāng
fèng
chíxiū
xíng


zhū
qín

shēng

gēn
běn


chéng

shàng
zhèng
děng
zhèng
jué


lìng

zuò

shí

zhì
huì
guāng
míng

suǒ

guó


jiào
shòu
míng


jiē
wén
shí
fāng

zhū
tiān
rén
mín

yuān
ruǎn
lèi

lái
shēng

guó


zuò

shì
yuàn

dōu
shèng

shù
zhū

guó
zhě

nìng


fǒu

shì
jiān

zài
wángwéi

zàng
ér
shuō
jīng
yán
hǎi

r én
dòu
liàng

jīng

jié
shù

shàng

qióng


rén
yǒu
zhì
xīn
qiú
dào

jīng
jìn

zhǐ

huì
dāng

guǒ


yuàn


wéi

xiū

f āng
biàn
便

ér
néng
chéng
jiù

chà
zhuāng
yán


suǒ
xiū
xíngdāng
zhī

qīng
jìng

guó


yìng

shè


zàng
bái
yánhóng
shēn

fēi

jìng
jiè

wéi
yuàn

lái
yìng
zhèng
biàn
zhī

guǎng
广
yǎn
zhū


liàng
miào
chà

ruò


wén


shì
děngwéi
xiū


shì
mǎn
suǒ
yuàn

shì
jiān

zài
wáng

zhī

gāo
míng

zhì
yuàn
shēn
guǎng
广


wéi
xuān
shuō
èr
bǎi

shí

亿
zhū

chà


gōng

yán
jìng

guǎng
广

yuán
mǎn
zhī
xiàng

yìng

xīn
yuàn


xiàn

zhī

shuō
shì

shí

jīng
qiān

亿
suì

ěr
shí

zàng
wén

suǒ
shuō

jiē


jiàn
shàng
shū
shèng
zhī
yuàntiān
rén
shàn
è

guó


miào


wéi
jiū
jìng

biàn
便


xīn

xuǎn

suǒ


jié


yuàn

jīng
qín
qiú
suǒ

gōng
shèn
bǎo
chí

xiū

gōng


mǎn


jiéèr
sh í


zhīgōng

zhuāng
yán
zhī
shì

míng
liǎo
tōng

chà

suǒ
shè

guó

chāo
guò
shè
shòu
shì

zài
wáng

lái
suǒ


shǒurào

sānzhǎng
ér
zhù

bái
yán
shì
zūnchéng
jiù
zhuāng
yánqīng
jìng
zhī
xíng


yán
shàn
zāi

jīn
zhèng
shì
shí


yìng

shuō

lìng
zhòng
huānlìng

zhòng

wén
shì

shàn


néng


chà

xiū

shè
shòu

mǎn


liàng

yuàn


zàng
bái
yán

wéi
yuàn
shì
zūntīng
chá


ruò
zhèng


shàngchéng
zhèng
jué


suǒ


chàw ú
liàng


gōng

zhuāng
yán


yǒuè
饿
guǐ

qín
sh òu

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi

suǒ
yǒu

qiè
zhòng
shēngyàn

luó
jiè

sān
è
dào
zhōng

lái
shēng

chà

shòu


huà


chéng
ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

gèng
duò
èshì
yuàn

nǎi
zuò
shì
yuàn
shàng
zhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
sh ì
jiè

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

lìng
shēng

chà

jiēzhēn
jīn

shēn

sān
shí
èr
zhǒng


zhàng
fu
xiàng

duān
zhèng
jìng
jié


tóng

lèi

ruò
xíng
mào
chā
bié

yǒu
hǎo
chǒu
zhězhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě


zhī

liàng
jié
shí

宿
mìng

suǒ
zuò
shàn
è

jiē
néng
dòng
shì

chè
tīng

zhī
shí
fāng

lái
xiàn
zài
zhī
shìshì
yuànzhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

jiē


xīn
zhì
tōng

ruò


zhī

亿

yóu

bǎi
qiān

chà

zhòng
shēng
xīn
niàn
zhězhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

jiē

shén
tōng

zài


luó

duōniàn
qǐng


néng
chāo
guò

亿

yóu

bǎi
qiān

chà

zhōu
biàn
xún

gòng
yǎng
zhū

zhězhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

yuǎn

fēn
bié

zhū
gēn

jìng

ruò

jué
dìng
chéng
děng
zhèng
jué

zhèng

niè
pán
zhězhèng
jué


zuò

shí

guāng
míng

liàng


zhào
shí
fāng

jué
shèng
zhū


shèng


yuè
zhī
míng
qiān
wàn

亿
bèi

ruò
yǒu
zhòng
shēng

jiàn

guāng
míng

zhào
chù

shēnānxīn
zuò
shàn

lái
shēng

guó

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

shòu
寿
mìng
w ú
liàng

guó
zhōng
shēng
wén
tiān
rén

shù

shòu
寿
mìng

jiē

liàng

jiǎ
lìng
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhòng
shēng


chéng
yuán
jué


bǎi
qiān
jié


gòng

xiào

ruò
néng
zhī

liàng
shù
zhězhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
sh ì
jiè

liàng
chà
zhōng


shù
zhū


ruò

gòng
chēng
tàn

míng

shuō

gōng

guó

zhī
shàn
zhězhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng
hào

zhì
xīn
xìn
yào

suǒ
yǒu
shàn
gēn

xīn
xīn
huí
xiàng

yuàn
shēng

guó

nǎi
zhì
shí
niàn

ruò

shēng
zhězhèng
jué

wéi
chúfěi
bàng
zhèngzuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng
hào
xīn

xiū
zhū
gōng


fèng
xíng
liù

luó


jiān


tuì
退shàn
gēn
huí
xiàng

yuàn
shēng

guó


xīn
niàn


zhòu


duàn

lín
shòu
寿
zhōng
shízhū


zhòng
yíng
xiàn

qián

jīng


jiān


shēng

chà

zuò
ē
wéi
yuè
zhì

shì
yuànzhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng
hào


niàn

guó
xīn

jiān


tuì
退

zhí
zhòng

běn

zhì
xīn
huí
xiàng


shēng

suì
zhě

ruò
yǒu

宿
è

wén

míng
huǐ
guò

wéi
dào
zuò
shàn

biàn
便
chí
jīng
jiè

yuàn
shēng

chà

mìng
zhōng


gèng
sān
è
dào


shēng

guó

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

guó
ruò
yǒu

rén

wén

míngqīng
jìng
xìn
xīn


huàn

shēn

yuàn
shēng

guó

mìng
zhōng

huà
nán


lái

chà


shí
fāng
shì
jiè
zhū
zhòng
shēng
lèi

shēng

guó
zhě

jiē


bǎo
chí
lián
huā
zhōng
huà
shēng

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng
zh òng
shēng

wén

míng


huān

xìn
yào


bài
guī
mìng


qīng
jìng
xīn

xiū


hèng

zhū
tiān
shì
rénzhì
jìng

ruò
wén

míng

shòu
寿
zhōng
zhī
hòu

shēng
zūn
guì
jiā

zhū
gēn

quē

cháng
xiū
shū
shèng
fàn
hèng

ruò

ěr
zhě


q ǔ
zhèng
jué


zuò

shí

guó
zhōng
w ú

shàn
míng

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

shēng

guó
zhě

jiē
tóng

xīn

zhù

dìng


yǒng


nǎo

xīn

qīng
liáng

suǒ
shòu
kuài


yóu

lòu
jìn

qiū

ruò

xiǎng
niàn

tān

shēn
zhězhèng
jué


zuò

shí

shēng

gu ó
zhě

shàn
gēn

liàng

jiē

jīn
gāng

luó
yán
shēn

jiān

zhī


shēn
dǐng
jiē
yǒu
guāng
míng
zhào
yào
耀

chéng
jiù

qiè
zhì
huì

huò


biān
biàn
cái

shàn
tán
zhū


yào

shuō
jīng
xíng
dàozhōng
shēng

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

suǒ
yǒu
zhò ng
shēng

shēng

guó
zhě

jiū
jìng

zhì

shēng

chù

chú

běn
yuàn
wéi
zhòng
shēnghóng
shì
kǎi

jiào
huà

qiè
yǒu
qíng

jiē

xìn
xīn

xiū


hèng

xíng

xián
dào

suī
shēng

fāng
shì
jiè

yǒng

è


huò
yào
shuō


huò
yào
tīng


huò
xiàn
shén


suí

xiūb ù
yuán
mǎn

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

shēng

gu ó
zhě

suǒ

yǐn
shí
zhǒng
zhǒng
gòng


suí


zhì


b ù
mǎn
yuàn

shí
fāng
zhū


yìng
niàn
shòu

gòng
yǎng

ruò

ěr
zhě


q ǔ
zhèng
jué


zuò

shí

guó
zhōng
w àn


yán
jìng

guāng


xíng

shū


qióng
wēi

miào


néng
chēng
liáng


zhū
zhòng
shēng

suī

tiān
yǎn

yǒu
néng
biàn

xíng


guāng
xiàng

míng
shù


zǒng
xuān
shuō
zhězhèng
jué


zuò

shí

guó
zhōng
w ú
liàng

shù

gāo
huò
bǎi
qiān
yóu
xún

dào
chǎng
shù
gāo


bǎi
wàn


zhū


zhōng

suī
yǒu
shàn
gēn
liè
zhě


néng
liǎo
zhī


jiàn
zhū

jìng
guó
zhuāng
yánbǎo
shù
jiān
jiàn

yóu

míng
jìngmiàn
xiàng

ruò

ěr
zhě


q ǔ
zhèng
jué


zuò

shí

suǒ


chà

guǎng
广

yán
jìng

guāng
yíng

jìng

chè
zhào
shí
fāng

liàng

shù

zhū

sh ì
jiè

zhòng
shēng

zhě

shēng

yǒu
xīn

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

xià
cóngshàng
zhì

kōng

gōng
diàn
殿
lóu
guàn

chí
liú
huā
shù

guó

suǒ
yǒu

qiè
wàn


jiē


liàng
bǎo
xiāng

chéng


xiāng

xūn
shí
fāng
shì
jiè

zhòng
shēng
wén
zhě

jiē
xiū

xíng

ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí

shí
fāng

chà
zhū


zhòng

wén

míng


jiē

dài

qīng
jìng

jiě
tuō


děng
sān
mèi

zhū
shēn
zǒng
chí

zhù
sānzhì

chéng


dìng
zhōng
cháng
gòng

liàng

biān

qiè
zhūshī
dìng


ruò

ěr
zhězhèng
jué


zuò

shí


fāng
shì
jiè
zhū


zhòng

wén

míng
zhě

zhèng

shēng


huò
tuó
luó


qīng
jìng
huānpíng
děng
zhù

xiū


hèng
běn

yīng
shí

huò

èr
sān
rěn


zhūnéng
xiàn
zhèng

tuì
退
zhuǎn
zhězhèng
jué


gào
ē
nán

ěr
shí

zàng

qiū
shuō

yuàn
sòng
yuē


jiàn
chāo
shì
zhì

zhì

shàng
dào

yuàn

mǎn

shì

chéng
děng
jué

wéi

shī
zhǔ


zhū
qióng

lìng

zhū
qún
shēng
cháng


yōu
nǎo
chū
shēng
zhòng
shàn
gēn
chéng
jiù


guǒ

ruò
chéng
zhèng
jué

míng

liàng
shòu
寿
zhòng
shēng
wén

hào

lái

chà
zhōng


jīn

shēn
miào
xiàng

yuán
mǎnbēi
xīn


zhū
qún
pǐn


shēn
zhèng
niàn
jìng
huì
xiū
fàn
hèng
yuàn

zhì
huì
guāng

zhào
shí
fāng
chà
xiāo
chú
sān
gòu
míng
míng

zhòng
è
nán

shě
sān


miè
zhū
fán
nǎo
àn
kāi

zhì
huì
yǎn
huò

guāng
míng
shēn


zhū
è
dào
tōng

shàn

mén
wéi
zhòng
kāi

zàng
guǎng
广
shī
gōng

bǎoài
zhì
suǒ
xíng

mǐn
xíng
cháng
zuò
tiān
rén
shī

wéi
sān
jiè
xióng
shuō

shī

hǒu
guǎng
广

zhū
yǒu
qíng
yuán
mǎn

suǒ
yuàn

qiè
jiē
chéng


yuàn
ruò

guǒ

qiān
yìng
gǎn
dòng

kōng
zhū
tiān
shén
dāng

zhēn
miào
huā

gào
ē
nán


zàng

qiū

shuō

sòng


yìng
shí


liù
zhǒng
zhèn
dòng

tiān

miào
huā


sàn

shàng


rán
yīn
yuè
kōng
zhōng
zàn
yán

jué
dìng

chéng

shàng
zhèng
jué

ē
nán


zàng

qiū


shì

zài
wáng

lái
qián


zhū
tiān
rén

zhòng
zhī
zhōnghóng
shì
yuàn


zhù
zhēn
shí
huì

yǒng
měng
jīng
jìn


xiàng
zhuān
zhì
zhuāng
yán
miào


suǒ
xiū

guó

kāi
kuò
guǎng
广


chāo
shèng

miào

jiàn

cháng
rán


shuāi

biànliàng
jié


zhí

xíngtān
chēn
chī

zhū
xiǎng


zhuó

shēng
xiāng
wèi
chù


dàn
yào

niàn

guò

zhū


suǒ
xiū
shàn
gēn

xíng

jìng
xíng

yuǎn


wàng


zhēn

mén

zhí
zhòng

běnzhòng


shǎo

zhī


zhuān
qiú
bái


huì

qún
shēng

zhì
yuàn

juàn

rěn

chéng
jiù


zhū
yǒu
qíng

cháng
huái
怀

rěn


yán
ài


quàn


jìn

gōng
jìng
sān
bǎo

fèng
shì
shī
zhǎng


yǒu

wěi
chǎn

zhī
xīn

zhuāng
yán
zhòng
xíng

guǐ
fànguān


huà

sān
mèi
cháng


shàn

kǒu

guò

sh àn

shēnshīshàn
q īng
jìng

rǎn

suǒ
yǒu
guó
chéng


luò

juàn
shǔ

zhēn
bǎo

dōu

suǒ
zhúo

héng


shī

chí
jiè

rěn


jīng
jìn

chán
dìng

zhì
huì

liù

zhī
xíng

jiào
huà
ān

zhòng
shēng

zhù


shàng
zhēn
zhèng
zhī
dào

yóu
chéng

shì
zhū
shàn
gēn


suǒ
shēng
zhī
chù


liàng
bǎo
zàng


rán

yìng

huò
wéi
zhǎng
zhě

shì

háo
xìng
zūn
guì

huò
wéi
chà

guó
wáng

zhuàn
lún
shèng


huò
wéi
liù

tiān
zhǔ

nǎi
zhì
fàn
wáng


zhū

suǒ

zūn
zhòng
gòng
yǎng

wèi
céng
jiàn
duàn


shì
gōng

shuō

néng
jìn

shēn
kǒu
cháng
chū

liàng
miào
xiāng

yóu

zhān
tán

yōu

luó
huā


xiāng

xūn

liàng
shì
jiè

suí
suǒ
shēng
chù


xiàng
duān
yán

sān
shí
èr
xiàng


shí
zhǒng
hǎo


jiēshǒu
zhōng
cháng
chū

jìn
zhī
bǎo

zhuāng
yán
zhīqiè
suǒ


zuì
shàng
zhīyào
yǒu
qíng

yóu
shì
yīn
yuán

néng
lìng

liàng
zhòng
shēng

jiē

ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


gào
ē
nán


zàng

qiū

xiū


hèng


gōng
lěiliàng

biānqiè


ér


zài

fē i
shì

yán
fēn
bié
zhī
suǒ
néng
zhī

suǒ

shì
yuàn

yuán
mǎn
chéng
jiù


shí
ān
zhùzhuāng
yán

wēi

guǎng
广


qīng
jìngē
nán
wén

suǒ
shuō

bái
shì
zūn
yán


zàng


chéng


zhě

wéi
shì
guò
wèi
láiwéi
jīn
xiàn
zài

fāng
shì
jiè


shì
zūn
gào
yán
lái

lái

suǒ
láisuǒshēng

miè

fēi
guò
xiàn
wèi
lái

dàn

chóu
yuàn

shēng

xiàn
zài

西
fāng


yán


bǎi
qiān

zhī

yóu


chà

yǒu
shì
jiè
míng
yuē
zàng
chéng


hào
ē

tuó

chéng


lái


jīn
shí
jié

jīn
xiàn
zài
shuō


yǒu

liàng

shù


shēng
wén
zhī
zhòng

gōng
jìng
wéi
rào


shuō
ē

tuó

wéi


qiú

shì
yuàn
shí

ē
shé
wángw ǔ
bǎi

zhǎng
zhě

wén
zhī
jiē

huānchí

jīn
huā
gài


dào

qián
zuòhuā
gài
shàngquè
zuò

miàn
tīng
jīng

xīn
zhōng
yuàn
yán

lìng

děng
zuò

shí

jiē

ē

tu ó
zhī
zhī

gào
zhū

qiū

shì
wáng

děng

hòu
dāng
zuò
qián
shì
zhù


dào


shù
jié
lái

gòng
yǎng

bǎi

亿


jiā
shè

shí


děng
wéi
jīn
gòng
yǎngxiāng
zhí


shí
zhū

qiū
wén

yán
zhědài
zhī
huān
ē
nán
jiè


liàng
gōng
zhuāng
yán

yǒng

zhòng


zhū
nàn

ènǎo
zhī
míng
shí

hán
shǔ


míng
zhī

xiǎo
jiāng
hǎi

qiū
líng
kēng
kǎn

jīng

shā


tiě
wéi

shí
děng
shān

wéi


rán

bǎo

huáng
jīn
wéi


kuān
guǎng
广
píng
zhèngxiàn


wēi
miàoqīng
jìng
zhuāng
yán

chāo

shí
fāng

qiè
shì
jiè

ē
nán
wén


bái
shì
zūn
yán

ruò

guó
shāntiān
wáng
tiān

dāo

tiānér
zhù


gào
ē
nán
dōu
shuài
nǎi
zhìjiè


qiè
zhū
tiānér
zhù

ē
nán
bái
yánsuǒ
zhìē
nán
zhīshēn
guǒ
bào


zhòng
shēng

bào


zhòng
shēng
shàn
gēn

zhū

shèng


zhū

shì
jièguó
zhòng
shēng

gōng

shàn


zhù
xíng

shénnéng
ěr
ěr

ē
nán
bái
yán


yīn
guǒ
bàoshí

suǒ
huò

dàn
wéi
jiāng
lái
zhòng
shēng


chú

wǎng
wèn


gào
ē
nán

ē

tuó

wēi
shén
guāng
míng

zuì
zūnshí
fāng
zhū


suǒ

néng


biàn
zhào
dōng
fāng
héng
shā

chà

nán

西
běi
fāng


wéi
shàng
xià
shì

ruò
huà
dǐng
shàng
yuán
guāng

huò

èr
sān

yóu
xún

huò
bǎi
qiān
wàn

亿
yóu
xún

zhū

guāng
míng

huò
zhào

èr

chà

huò
zhào
bǎi
qiān

chà

wéi
ē

tuó


guāng
míng

zhào

liàng

biān

shù

chà

zhū

guāng
míng
suǒ
zhào
yuǎn
jìn

běn

qián
shì
qiú
dào
suǒ
yuàn
gōng


xiǎo

tóng

zhì
zuò

shí
zhī


zài
suǒ
zuò

wéiē

tuó


guāng
míng
shàn
hǎo

shèng


yuè
zhī
míng

qiān

亿
wàn
bèi

guāng
zhōng

zūn


zhōng
zhī
wáng

shì


liàng
shòu
寿hào

liàng
guānghào

biān
guāngài
guāngděng
guānghào
zhì
huì
guāng

cháng
zhào
guāng

qīng
jìng
guāng

huān

guāng

jiě
tuō
guāng

ān
wěn
guāng

chāo

yuè
guāng
guāng


shì
guāng
míng


zhào
shí
fāng

qiè
shì
jiè


yǒu
zhòng
shēngguāng
zhě

gòu
miè
shàn
shēng

shēn

róu
ruǎn

ruò
zài
sānzhī
chù

jiàn

guāng
míng
jiē

xiū


mìng
zhōng
jiē

jiě
tuō

ruò
yǒu
zhòng
shēng
wén

guāng
míng
wēi
shén
gōng
chēng
shuō

zhì
xīn

duàn

suí

suǒ
yuàn


shēng

guóē
nán


liàng
shòu
寿


shòu
寿
mìng
cháng
jiǔchēng


yòu
yǒu

shù
shēng
wén
zhī
zhòng

shén
zhì
dòng


wēi


zài

néng

zhǎng
zhōng
chí

qiè
shì
jiè
zhōng


jiān
lián

shén
tōngsān
qiān

qiān
shì
jiè

suǒ
yǒu

qiè
xīng
xiù
宿
zhòng
shēngzhòuzhī

shù

jiǎ
shǐ
使
shí
fāng
zhòng
shēng


chéng
yuán
juéyuán
jué

shòu
寿
wàn

亿
suì

shén
tōng
jiējiān
lián

jìn

shòu
寿
mìng

jié

zhìgòng
tuī
suànhuì
zhōng
shēng
wén
zhī
shù

qiān
wàn
fēn
zhōngfēn
hǎi

shēn
guǎng
广

biān

shè


máo


wéi
bǎi
fēn

suì

wēi
chénmáo
chén

zhān
hǎi
máo
chén
shuǐ


hǎi
shú
duō

ē
nánjiān
lián
děng
suǒ
zhī
shù
zhě


máo
chén
shuǐ

suǒ
wèi
zhī
zhěhǎi
shuǐshòu
寿
liàng


zhūshēng
wén

tiān
rén

shòu
寿
liàng

ěr

fēi

suànzhī
suǒ
néng
zhīlái
guó

duō
zhū
bǎo
shù

huò
chún
jīn
shù

chún
bái
yín
shù

liú

shù

shuǐ
jīng
shùshù

měi

shù


nǎo
shù

wéi

bǎo
chéng
bǎo

huò
yǒu
èr
bǎo
sān
bǎo

nǎi
zhì

bǎo

zhuǎn
gòng

chéng

gēn
jīng
zhī
gàn


bǎo
suǒ
chéng

huā

guǒ
shí


bǎo
huà
zuò

huò
yǒu
bǎo
shù

huáng
jīn
wéi
gēn

bái
yín
wéi
shēn

liú

wéi
zhī

shuǐ
jīng
wéi
shāowéi


měi

wéi
huā


nǎo
wéi
guǒzhū
shù


yǒu

bǎo


wéi
gēn
gàn
zhī

huā
guǒ

zhǒng
zhǒng
gòng
chéng
háng

háng
háng
xiāng
zhí

jīng
jīng
xiāng
wàng

zhī

xiāng
xiàng

huā
shí
xiāng
dāng

róng

guāng
yàoshèng
shì

qīng
fēng
shí


chū

yīn
shēng

wēi
miào
gōng
shāng


rán
xiāng


shì
zhū
bǎo
shù

zhōu
biàn

guó

yòu

dào
chǎng

yǒu


shù

gāo

bǎi
wànběn
zhōu
wéi

qiān
yóu
xún

zhīèr
shí
wànqiè
zhòng
bǎo

rán

chéng

huā
guǒ

róng

guāng
huī
biàn
zhào


yǒu
hóng

绿
qīng
bái

zhū


bǎo

zhòng
bǎo
zhī
wáng

wéi
yīng
luò

yún

bǎo
suǒ

shì
zhū
bǎo
zhù

jīn
zhū
líng
duó

zhōu

tiáo
jiān

zhēn
miào
bǎo
wǎng

luó


shàng

bǎi
qiān
wànxiāng
yìng
shì


liàng
guāng
yán

zhào
yào
耀
qiè
zhuāng
yán

suí
yìng
ér
xiàn

wēi
fēng

dòng

chuī
zhū
zhī


yǎn
chū

liàng
miào

yīn
shēng


shēng
liú


biàn
zhū

guó

qīng
chàng
āi
liàng

wēi
miàoshí
fāng
sh&igraigrave;
jiè
yīn
shēng
zhī
zhōng

zuì
wéiruò
yǒu
zhòng
shēng
shù

wén
shēng

xiù
xiāng

cháng

guǒ
wèi

chù

guāng
yǐng

niàn
shù
gōng


jiē

liù
gēn
qīng
chè


zhū
nǎo
huàn

zhù

tuì
退
zhuǎn

zhì
chéng

dào


yóu
jiàn

shù


huò
sān
zhǒng
rěn


yīn
xiǎng
rěn

èr
róu
shùn
rěn

sān
zhě

shēng

rěn


gào
ē
nán


shì

chà

huā
guǒ
shùzhū
zhòng
shēng

ér
zuò

shì


jiē

liàng
shòu
寿


wēi
shénběn
yuànmǎn

yuàn


míng
liǎo

jiān


jiū
jìng
yuàn


yòu

liàng
shòu
寿

jiǎng
táng
jīng
shě

lóu
guān
lán
shǔn


jiē

bǎo

rán
huà
chéng


yǒu
bái
zhūwéi
jiāo
luò

míng
miàozhū


zhòng

suǒ

gōng
diàn
殿
shì

zhōng
yǒu
zài

jiǎng
jīng

sòng
jīng
zhě

yǒu
zài

shòu
jīng

tīng
jīng
zhě

yǒu
zài

jīng
xíng
zhě


dào


zuò
chán
zhě

yǒu
zài

kōng
jiǎng
sòng
shòu
tīng
zhě

jīng
xíng


dào

zuò
chán
zhě

huò


tuó
huán

huò


tuó
hán

huò

ē

hán

ē
luó
hàn

wèi

ē
wéi
yuè
zhì
zhěē
wéi
yuè
zhìniàn
dào

shuō
dào

xíng
dàohuān


yòu

jiǎng
táng
zuǒ
yòu

quán
chí
jiāo
liú

zòng
guǎng
广
shēn
qiǎn

jiē


děng

huò
shí
yóu
xún

èr
shí
yóu
xún

nǎi
zhì
bǎi
qiān
yóu
xún

zhàn
rán
xiāng
jiégōng


àn
biān

shù
zhān
tán
xiāng
shù


xiáng
guǒ
shù

huā
guǒ
héng
fāng

guāng
míng
zhào
yào
耀

xiū
tiáojiāo


chí

chū
zhǒng
zhǒng
xiāng

shì

néng


suí
fēng
sàn


yán
沿
shuǐ
liú
fēn

yòu

chí
shì

bǎojīn
shā

yōu

luó
huā


tán

huā


móu
tóu
huā

fēn
tuó

huāguāng
màoshuǐ
shàng

ruò

zhòng
shēng

guò


shuǐ


zhì

zhě


zhì

zhě


zhì
yāozhì
jǐng
zhě

huò

guàn
shēn

huò

lěng
zhě

wēn
zhě


liú
zhě

huǎn
liú
zhě


shuǐ


suí
zhòng
shēng


kāi
shén
yuè


jìng
ruò

xíng

bǎo
shā
yìng
chè


shēn

zhào

wēi
lán

huí

zhuǎn
xiāng
guàn
zhù


yáng

liàng
wēi
miào
yīn
shēng

huò
wén


sēng
shēng


luó

shēng

zhǐ


jìng
shēng


shēng

miè
shēng

shí


wèi
shēng

huò
wén

xìng

zuò


shēng
bēi

shě
shēng

gān

guàn
dǐng
shòu
wèi
shēng


wén

shì
zhǒng
zhǒng
shēngxīn
qīng
jìng


zhū
fēn
bié

zhèng
zhí
píng
děng

chéng
shú
shàn
gēn

suí

suǒ
wénxiāng
yìng


yuàn
wén
zhě

zhé

wén
zhī

suǒ


wén

liǎo

suǒ
wén

yǒng

tuì
退

ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

shí
fāng
shì
jiè
zhū
wǎng
shēng
zhě

jiē


bǎo
chí
lián
huā
zhōng


rán
huà
shēng


shòu
qīng

zhī
shēnzhīwén
sān

è
nǎo

nàn
zhī
míng

shàng

jiǎ
shè


kuàng
shí


dàn
yǒu

rán
kuài

zhī
yīn

shì


guó
míng
wéi


guó

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

róng

wēi
miào

chāo
shì

yǒu

xián
tóng

lèi


chā
bié
xiàng

dàn
yīn
shùn

fāngyǒu
tiān
rén
zhī
míng


gào
ē
nánshì
jiān
pín


rén

zài

wáng
biān

miàn
mào
xíng
zhuàng

nìng

lèiwáng
ruò

zhuàn
lún
shèng
wáng


wéi

lòu

yóu


rén

zài

wáng
biān


zhuàn
lún
shèng
wáng

wēi
xiàng
zhī
dāo

tiān
wáng

yòu

chǒu
liè

jiǎ
lìng

shìliù
tiān

suī
bǎi
qiān
bèi

xiāng
lèiliù
tiān
wáng

ruòguó
zhōngshēng
wén

guāng
yán
róng


suī
wàn

亿
bèi


xiāng

dài

suǒ
chǔ
gōng
diàn
殿yǐn
shí

yóu


huà

zài
tiān
wáng

zhì

wēi


jiē
wèi

shén
tōng
biàn
huà


qiè
tiān
rénwéi


bǎi
qiān
wàn

亿
bèi

ē
nán
yìng
zhī


liàng
shòu
寿guóshì
gōng

zhuāng
yán


shì
jiè

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

huò

shēng

huò
xiàn
shēng

huò
dāng
shēng

jiē


shì
zhū
miào

shēn

xíng
mào
duān
yán
liàng

zhì
huì
míng
liǎo

shén
tōng

zài

shòu
yòng
zhǒng
zhǒng


qiè
fēng


gōng
diàn
殿


shì

xiāng
huā

fān
gài
zhuāng
yán
zhī


suí

suǒjiē

niàn

ruò

shí
shí


bǎorán
zài
qián

bǎi
wèi
yǐn
shí

rán
yíng
mǎn

suī
yǒu

shí

shí

shí
zhě

dàn
jiàn

wén
xiāng


wéi
shízēng
zhǎng

ér

biàn
便
huì

shēn
xīn
róu
ruǎn


suǒ
wèi
zhuó

shì

huà


shí
zhì

xiàn


yǒu
zhòng
bǎo
miào


guàn
dài

yīng
luò


liàng
guāng
míng

bǎi
qiān
miàojiē
rán
zài
shēn

suǒ

shě
zhái

chēng

xíng


bǎo
wǎngxuán
zhū
bǎo
líng


miào
zhēn


zhōu
biàn
xiào
shì

guāng

huǎng
yào

jìn

yán


lóu
guān
lán
shǔn

táng

fáng


guǎng
广
xiá
fāng
yuán

huò

huò
xiǎo

huò
zài

kōng

huò
zài
píng


qīng
jìng
ān
yǐn

wēi
miào
kuài


yìng
niàn
xiàn
qián
guó


měi

shí
shí


rán

fēngchuī
zhū
luó
wǎng


zhòng
bǎo
shù

chū
wēi
miào
yīn

yǎn
shuō


kōng


cháng
zhū

luó


liú

wàn
zhǒng
wēn


xiāng


yǒu
wén
zhě

chén
láo
gòuránfēng
chù

shēn

ān

tiáo
shì

yóu


qiū

miè
jìn
dìng


chuī

bǎo
lín
shù

piāo
huā
chéng


zhǒng
zhǒng

guāng

biàn
mǎnsuí
ér


luàn

róu
ruǎn
guāng
jié


dōu
luó
mián
shàng


shēn

zhǐ

suí
hái


chū

guò
shí
shí
hòu


huā

qīng
jìng

gèng

xīn
huā

suí

shí
jié

hái

zhōu
biàn


qián
shì
liù
fǎn

yòu
zhòng
bǎo
lián
huā
zhōu
mǎn
shì
jièbǎo
huā
bǎi
qiān

亿huā
guāng
míng


liàng
zhǒng


qīng

qīng
guāng

bái

bái
guāng

xuán
huáng
zhū


guāng


rán


yǒu

liàng
miào
bǎo
bǎi
qiānyìng
shì
zhēn


míng
yào

yuè


lián
huā
liàng

huò
bàn
yóu
xún

huò

èr
sān


nǎi
zhì
bǎi
qiān
yóu
xúnhuā
zhōng

chū
sān
shí
liù
bǎi
qiān

亿
guāngguāng
zhōng

chū
sān
shí
liù
bǎi
qiān

亿


shēn


jīn

xiàng
hǎo
shū
zhū


yòu
fàng
bǎi
qiān
guāng
míng


wéi
shí
fāng
shuō
wēi
miàoshì
zhū
ān


liàng
zhòng
shēng


zhèng
dàoē
nánguóyǒu
hūn
àn
huǒ
guāng


yuè
xīng
yào

zhòu

zhī
xiàngsuì
yuè
jié
shù
zhī
míngzhù
zhuó
jiā
shìqiè
chùbiāo
shì
míng
hào
shě
fēn
bié

wéi
shòu
qīng
jìng
zuì
shàng
kuài


ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

ruò

shēng

ruò
dāng
shēng

jiē

zhù

zhèng
dìng
zhī


jué
dìng
zhèng

ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānruò
xié
dìng
dìngnéng
liǎo
zhī
jiàn


yīn
ē
nán

dōng
fāng
héng

shā
shù
shì
jièjiè
zhōng

héng
shāchū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

fàng

liàng
guāng

shuō
chéng
shí
yán

chēng
zàn

liàng
shòu
寿

gōng


nán

西
běi
fāng
héng
shā
shì
jiè

zhū

chēng
zànshì


wéi
shàng
xià
héng
shā
shì
jiè

zhū

chēng
zànshì


lìng

fāng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
wén


míng


qīng
jìng
xīn


niàn
shòu
chí

guī

gòng
yǎng

nǎi
zhì
néng


niàn
jìng
xìn

suǒ
yǒu
shàn
gēn

zhì
xīn
huí
xiàng

yuàn
shēng

guó

suí
yuàn
jiē
shēngtuì
退
zhuǎn

nǎi
zhì

shàng
zhèng
děng
gào
ē
nán

shí
fāng
shì
jiè
zhū
tiān
rén
mín


yǒu
zhì
xīn
yuàn
shēng

guó

fán
yǒu
sān
bèi


shàng
bèi
zhě

shě
jiā


ér
zuò
shā
mén
xīn


xiàng
zhuān
niàn
ē

tuó


xiū
zhū
gōng


yuàn
shēng

guó


děng
zhòng
shēng

lín
shòu
寿
zhōng
shí

ē

tuózhū
shèng
zhòng

xiàn
zài

qián

jīng


jiān


suí


wǎng
shēng

guó

biàn
便


bǎo
huā
zhōng

rán
huà
shēng

zhì
huì
yǒng
měng

shén
tōng

zài

shì

ē
nán


yǒu
zhòng
shēng


jīn
shì
jiàn
ē

tuó

zhě

yìng


shàng


zhī
xīn


dāng
zhuān
niàn


guó
shàn
gēn

yìng
chí
huí
xiàng

yóu

jiàn


shēng

guó
zhōngtuì
退
zhuǎn

nǎi
zhì

shàng
zhōng
bèi
zhě

suī

néng
xíng
zuò
shā
mén


xiū
gōng


dāng


shàng


zhī
xīn


xiàng
zhuān
niàn
ē

tuó


suí

xiū
xíng

zhū
shàn
gōng


fèng
chí
zhāi
jiè
xiàng

fàn
shí
shā
mén

xuán
zèng
rán
dēng

sàn
huā
shāo
xiānghuí
xiàng

yuàn
shēng

guó


rén
lín
zhōng

ē

tuó

huà
xiàn

shēn

guāng
míng
xiàng
hǎo

j&ugrugrave;

zhēnzhū

zhòng
qián
hòu
wéi
rào

xiàn

rén
qián

shè
shòu
dǎo
yǐn


suí
huà

wǎng
shēng

guó

zhù

tuì
退
zhuǎn


shànggōng

zhì
huì


shàng
bèi
zhěxià
bèi
zhě

jiǎ
shǐ
使

néng
zuò
zhū
gōng


dāng


shàng


zhī
xīn


xiàng
zhuān
niàn
ē

tuó


huān

xìn
yào


shēng

huò


zhì
chéng
xīn

yuàn
shēng

guó


rén
lín
zhōng
mèng
jiàn

wǎng
shēng

gōng

zhì
huì


zhōng
bèi
zhě


ruò
yǒu
zhòng
shēng
zhù

shèng
zhě


qīng
jìng
xīn

xiàng

liàng
shòu
寿

nǎi
zhì
shí
niàn

yuàn
shēng

guó

wén
shèn
shēnshēng
xìn
jiě

nǎi
zhì
huò


niàn
jìng
xīnniàn
xīn
niàn

rén
lín
mìng
zhōng
shí


zài
mèng
zhōng

jiàn
ē

tuó


dìng
shēng

guótuì
退
zhuǎn

shàng

ē
nán

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén

jīng
diǎn

shòu
chí

sòng

shū
xiě
gòng
yǎng

zhòu

xiāng


qiú
shēng

chà
xīn

chí
zhū
jìn
jiè

jiān
shǒu

fàn

ráo

yǒu
qíng

suǒ
zuò
shàn
gēn

shī

zhī

lìng

ānniàn

西
fāng
ē

tuó
guó


shì
rén
mìng
zhōng
xiàng

zhǒng
zhǒng
zhuāng
yán

shēng
bǎo
chà
zhōngwén


yǒng

tuì
退
zhuǎnē
nán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

shēng

guó

suī

néng

jīng
jìn
chán
dìng

jìn
chí
jīng
jiè

yào
dāng
zuò
shàn

suǒ
wèi


shā
shēng

èr

tōu
dào

sān

yín
wàng
yán


liù

è
kǒuliǎng
shétān

jiǔ

chēn

shí

chī


shì
zhòu


wéishì
jiè
ē

tuó


zhǒng
zhǒng
gōng


zhǒng
zhǒng
zhuāng
yán

zhì
xīn
guī


dǐng

gòng
yǎng

shì
rén
lín
zhōng


jīngxīn

diān
dǎowǎng
shēng


guó


ruò
duō
shìnéng

jiā


xiá

xiū
zhāi
jiè


xīn
qīng
jìng

yǒu
kòng
xián
shí

duān
zhèng
shēn
xīn

jué


yōu


xīn
jīng
jìn


dāng
chēntān
tiè
qiān
zhōng
huǐ


yào
dāng
xiào
shùn

zhì
chéng
zhōng
xìn

dāng
xìn

jīng

shēn

dāng
xìn
zuò
shànfèng
chí

shì
děng
kuī
shī


wéi
shú

tuō

zhòu

cháng
niàn

yuàn

wǎng
shēng
ē

tuó

qīng
jìng

guó

shí

shí

nǎi
zhì

duàn
jué
zhě

shòu
寿
zhōng
jiē

wǎng
shēng

guó

xíng


dào

zhū
wǎng
shēng
zhě

jiē

ē
wéi
yuè
zhì

jiē

jīn

sān
shí
èr
xiàng

jiē
dāng
zuò

fāng

guó
zuò


cóng
xīn
suǒ
yuàn

suí

jīng
jìn
zǎo
wǎn

qiú
dào

xiū

huì
dāng

zhī


shī

suǒ
yuàn


ē
nán
liàng

shù

yǒu
děng
děng

biān
shì
jiè

zhū


lái

jiē
gòng
chēng
zàn

liàng
shòu
寿

suǒ
yǒu
gōngzhì
hóng
shēn
hǎigāo
guǎng
广


ruò
shēn
wēi
guāng

chāo


yuè


xīn
jié
bái

yóu

xuě
shān

rěn

qiè
píng
děng

qīng
jìng

shuǐ


zhū
chén
gòu

chì
shèng

huǒ

shāo
fán
nǎo
xīn


zhuó

fēng


zhū
zhàng
ài


yīn
léi
zhèn

jué
wèi
juégānrùn
zhòng
shēng


kuàng
ruò

kōngděngjìng
lián
huā


rǎnr ú


shù


yīn
jīn
gāng
chǔ


xié
zhítiě
wéi
shān

zhòng

wài
dào

néng
dòngxīn
zhèng
zhí

shàn
qiǎo
jué
dìng

lùn
qiú
f ǎ

juàn

jiè
ruò
liú


nèi
wài
míng
jié


suǒ
yán
shuō

lìng
zhòng
yuè


jiàn
f ǎ
chuáng

yào
huìchī
àn

chún
jìng
wēndìng
míng
chá

wéi

dǎo
shī

diào
yǐn
dǎo
qún
shēng

shě
zhū
ài
zhuó

yǒng

sān
gòu

yóu

shén
tōng

yīn
yuán
yuàn


chū
shēng
shàn
gēn

cuī


qiè

jūn

zūn
zhòng
fèng
shì
zhū


wéi
shì
míng
dēng

zuì
shèng

tián

shū
shèng

xiáng

kān
shòu
gòng
yǎnghuān


xióng
měng

wèi

shēn

xiàng
hǎo

gōng

biàn
cáizhuāng
yánděng
zhě

cháng
wéi
zhū

suǒ
gòng
chēng
zàn

jiū
jìng


zhū

luó


ér
cháng
ān
zhù

shēng

miè
zhū
sānxíng
biàn
dào
chǎng

yuǎn
èr
shèng
jìng

ē
nán


jīn
luè
shuō
jiè

suǒ
shēngzhēn
shí
gōngjiē

shì

ruò
guǎng
广
shuō
zhě

bǎi
qiān
wàn
jié


néng
qióng
jìn


gào

zhū
tiān
rén
děng


liàng
shòu
寿
guó

shēng
wéngōng

zhì
huìchēng
shuō

yòu

guó

wēi
miào

ān


qīng
jìng
ruò

wéi
shàn

niàn
dào
zhī

rán

chū

gòng
yǎng

guān
jīng
xíng
dào


yào
jiǔ


cái
měng
zhì
huì

xīn

zhōng
huíxiè
shí

wài
ruò
chí
huǎn

nèi

shǐ


róng
róng

kōng

shì


zhōng

zhōng
biǎo
xiāng
yìng


rán
yán
zhěng

jiǎn
liàn
duān
zhí

shēn
xīn
jié
jìng


yǒu
ài
tān

zhì
yuàn
ān
dìng


zēng
quē
jiǎn

qiú
dào

zhèngqīng
xié

suí
jīng
yuē
lìng


gǎn
cuō
diē

ruò

shéng


xián
wéi
dào


kuàng


niàn


yǒu
yōurán

wéi


k ōngdàn
ānzuò

shàn
yuàn

jìn
xīn
qiú
suǒ

hán
āi

mǐndōu


b āo
luó
biǎo


guò

jiě
tuō


rán
bǎo
shǒu

zhēn
zhēn
jié
bái

zhì
yuàn

shàng

jìng
dìng
āndàn
kāi

míng
chè


rán
zhōng

rán
xiàng


rán
zhī
yǒu
gēn
běn


rán
guāng

cān
huí

zhuǎn
biàn
zuì
shèng


dān
chéng

bǎo

héng
lǎn
chéng
wàn


guāng
jīng
míng

chū

shàn
hǎo
shūzhù


shàng
xià

dòng


biān
qín
jīng
jìn
qiú
zhīchāo
jué


wǎng
shēng

liàng
qīng
jìng
ē

tuó

guó

héng
jié
è
dào


zhī
shèng
dào


wǎng
ér

rén


guó


wéi


rán
suǒ
qiān
suí

juān
zhì
ruò

kōng

qín
xíng
qiú
dào

cháng
shēng

shòu
寿


yǒuwéi
zhuó
shì
shì

náo
náo
yōu

cháng

shì
rén
gòng
zhēng


zhī

è


zhī
zhōng

qín
shēn
yíng


zūn
bē i

pín


shǎo
zhǎng

nán


lěi
niànwéi
xīn
zǒu
shǐ
使


tián
yōu
tián


zhái
yōu
zhái

juàn
shǔ
cái


yǒu

tóng
yōu

yǒu

shǎo

děng

shì
xiǎo

yǒu

yòu
yōu
fēi
cháng

shuǐ
huǒ
dào
zéi

yuàn
jiā
zhài
zhǔ

fén
piāo
jié
duó

xiāo
sàn

miè

xīn
qiān
néng
zòng
shě

mìng
zhōng

juān


shuí
suí
zhě

pín

tóng
rán

yōu

wàn
duān

shì
jiān
rén
mínxiōngqīn
shǔ

dāng
xiāng
jìng
ài


xiāng
zēng


yǒu

xiāng
tōngtān


yán

chángxiāng
wéi


huò
shí
xīn
zhēng

yǒu
suǒ
huì


hòu
shì
zhuǎn


zhì
chéng

yuàn

shì
jiān
zhī
shì

gèng
xiāng
huàn
hài

suī

lín
shí

yìng

xiǎng


rén
zài
ài

zhī
zhōng


shēng


lái
dāng


yǒu
dài
zhě

shàn
è
biàn
huà

zhuī
zhú
suǒ
shēng

dào


tóng

huì
jiàn


qiáng
jiàn
shíxiū
shàndài


shì
rén
shàn
è


néng
jiàn


xiōng
huò


jìng

zuò
zhī

shēn

shén
àn

zhuǎn
shòu

jiào

diān
dǎo
xiāngcháng
gēn
běn

méng
míng
xìn
jīng


xīn

yuǎn
kuài
chēn
huì

tān

cái


zhōng

xiū
zhǐ

āi
zāi

shāng

xiān
rén

shàn


shí
dàoyǒu

zhě

shū

guàishēng
zhī


shàn
è
zhī
dào

dōu

zhī
xìn

wèi

yǒu
shì

gèng
xiāng
zhān
shì

qiě

jiàn
zhī

huò
huò
xiōng
gèng
xiāng


shēng

dié
xiāng

liàn

yōu
ài
jiéyǒu
jiě
shí


xiǎng
ēn
hǎoqíngnéng
shēn

shú


zhuān
jīng
xíng
dào

nián
shòu
寿
xuán
jìnnài


huò
dào
zhě
zhòng


dào
zhě
shǎo


huái
怀
shā


è
q ì
míng
míng

wéi
wàng
xīng
shì

wéi

tiān
zuì


dùn
duó

shòu
寿

xià

è
dào


yǒu
chū


ruò
cáo
dāng
shúyuǎn

zhòng
èshàn
zhě

qín
ér
xíng
zhī

ài

róng
huācháng
bǎo

jiē
dāng
bié

zhě

dāng
qín
jīng
jìn

shēng
ān

guó

zhì
huì
míng


gōng

shū
shèngsuí
xīn
suǒ


kuī

jīng
jiè

zài
rén
hòu
bái
yánjiào
jiè

shèn
shēn
shèn
shàn

jiē
méng

ēn

jiě
tuō
yōuwéi

wáng

zūn
chāo
qún
shèng

guāng
míng
chè
zhào

dòng

wéi

qiè
tiān
rén
zhī
shī

jīn

zhíwén
w&uacutuacute;
liàng
shòu
寿
shēnghuān


xīn

kāi
míng


gàojìng


zhě

shì
wéi

shàn

shí
dāng
niàn


jié
duàn
zhū
àizhòng
è
yuán

yóu

sān
jiè


suǒ
guà
ài

kāi
shì
zhèng
dào


wèi

zhě

ruò
cáo
dāng
zhī
shí
fāng
rén
mín

yǒng
jié

lái

zhǎn
zhuǎn

dào

yōu


jué

shēng
shí

tòng

lǎo


tòng

bìng


tòng
tòng

è
ch òu

jìng
zhějué
duàn


chú
xīn
gòu

yán
xíng
zhōng
xìn

biǎo

xiāng
yìng

rén
néngzhuǎn
xiāng
zhěng


zhì
xīn
qiú
yuàn


lěi
shàn
běn

suī

shì
jīng
jìn
qín
jiān
ěr

hòu
shēng

liàng
shòu
寿
guó

kuài
yǒng

shēng

zhī
běn
nǎo
zhī
huàn

shòu
寿
qiān
wàn
jié


zài
suíg è
jīng
jìn

qiú
xīn
suǒ
yuàn
huǐ


wéi
guò
jiù

shēng

biānbǎo
chéng
zhōngbǎi
suì
shòu
zhū
è
bái
yán

shòu

míng
huì

zhuān
jīng
xiū
xué


jiào
fèng
xíng


gǎn
yǒugào
děng
néng


shì

duān
xīn
zhèngwéi
zhòng
è

shèn
wéisuǒ

zhě


shí
fāng
shì
jiè

shàn
duō
è
shǎokāi
huà

wéi


è
shì
jiān

zuì
wéi
jīn


zu ò


jiào
huà
qún
shēng

lìng
shě

èt òngshāo

xiáng
huàlìng
chí

shàn

huò

dě ng
wéi
zhě

shì
jiān
zhū
zhòng
shēng
lèi


wéi
zhòng
è

qiáng
zhě

ruò

zhuǎn
xiāng

zéi

cán
hài
shā
shāng

dié
xiāng
tūn
dàn


zhī
wéi
shàn

hòu
shòu
yāngyǒu
qióng

lóng
máng

yīn


chī
è

wāng
kuáng

jiē
yīn
qián
shì

xìn
dàokěn
wéi
shàn


yǒu
zūn
guì

háo


xián
míng

zhǎng
zhě

zhì
yǒng

cái


jiē
yóu

宿
shì

xiào

xiū
shàn


suǒ
zhì

shì
jiān
yǒu


qián
xiàn
shì

shòu
寿
zhōng
zhī
hòuyōu
míng

zhuǎn
shēng
shòu
shēn

gǎi
xíng

dào


yǒuqín
shòu

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
shǔshì

láo


j ù


xíng

hún
shén
mìng
jīng

suí
zuì

xiàng

suǒ
shòu
shòu
寿
mìng

huò
cháng
huò
duǎn

xiāng
cóng
gòng
shēng

gèng
xiāng
bào
cháng

yāng
è
wèi
jìn

zhōng
zhǎn
zhuǎn

zhōng

lěi
jié
nàn
chū

nán

jiě
tuō

tòng


yán

tiān

zhī
jiān


rán
yǒu
shì

suī


shí
bào
yìng

shàn
è
huì
dāng
guī
zhī


èr
zhě

shì
jiān
rén
mín

shùnshē
yín
jiāo
zòng

rèn
xīn
shàng

míng

zài
wèi

zhèng

xiàn
rén
yuān
wǎng

sǔn
hài
zhōng
liáng

xīn
kǒu
wěi
duō
duān

zūn
bēi
zhōng
wài

gèng
xiāng

kuáng

chēn
huì

chīhòu


y ù
tān
duō
yǒu


hài
shèng


jié
fèn
忿
chéng
chóu


jiā
wáng
shēnqián
hòu


yǒu
qiānkěn
shī


ài
b ǎo
tān
zhòng

xīn
láo
shēnshì
zhì
jìngsuí
zhě

shàn
è
huò


zhuī
mìng
suǒ
shēng

huò
zài

chù

huò
yòu
huò
jiàn
shàn
zēng
bàng


cháng
huái
怀
dào
xīn


wàngyòng

gòng
gěi

xiāo
sànshén
míng

shí

zhōng

è
dào


yǒu
sānliàng

nǎo

zhǎn
zhuǎn

zhōng

lěi
jié
nàn
chū

tòng


yán


sān
zhě

shì
jiān
rén
mín
xiāng
yīn

shēng

shòu
寿
mìng
liáng
zhī
rén

shēn
xīn

zhèng

cháng
huái
怀
xié
è

cháng
niàn
yín


fán
mǎn
xiōng
zhōng

xié
tài
wài


fèi
sǔn
jiā
cái

shì
wéi
fēi


suǒ
dāng
qiú
zhě

ér

kěn
wéi

yòu
huò
jiāo
jié

huì

xīng
bīng
xiāng


gōng
jié
shā


qiáng
duó

xié

guī


zi


shēn
zuò


zhòng
gòng
zēng


huàn
ér

zhī


shì
zhī
è

zhù

rén
guǐ

shén
míng

shísānliàng

nǎo

zhǎn
zhuǎn

zhōng

lěi
jié
nán
chū

tòng


yánzhě

shì
jiān
rén
mín

niàn
xiū
shàn

liǎng
shé

è
kǒu

wàng
yán
zēng

shàn
rén

bài
huài
xián
míng


xiàoqīng
màn
shī
zhǎng

péng
yǒu

xìn

nán

chéng
shí

zūn
guìwèi

yǒu
dào

héng
xíng
wēi
shì

qīn


rén


r én
wèi
jìngcán


nán

xiáng
huà

cháng
huái
怀
jiāo
màn

lài

qián
shìyíng


jīn
shì
wéi
èj ìn
miè

shòu
寿
mìng
zhōng
jìn

zhū
è
rào
guī

yòu

míngzài
shén
míng

yāng
jiù
qiān
yǐn


cóng
shě


dàn

qián
xínghuǒ
huò

shēn
xīn
cuī
suì

shén
xíngdāng

zhī
shí

huǐ


zh ě

shì
jiān
rén
mín


xiè
dài


kěn
zuò
shàn

zhì
shēn
xiū
jiào
huì

wéi

fǎn
yuàn
jiāēn
wéiyǒu
bào
cháng

fàng


yóu
sàn

dān
jiǔ

shì
měi
shì
ré n
qíng
jiàn
xiǎo

liù
qīn
juàn
shǔ


yòng
yǒunéng
yōu
niàn


wéi


zhī
ēn


c ún
shī
yǒu
zhīniàn
shēn
kǒu

céng


shàn


xìn
zhū

jīngxìn
shēng

shàn
è


hài
zhēn
rén

dòu